باشگاه پنج صبحی‌ها

چگونه بعضی ها در هر مکانی خیلی راحت باب گفتگو را با دیگران باز می کنند؟

چگونه افراد را به هم معرفی کنیم؟